novahome-b

Perfil de contractant

La finalitat és assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.