portalscontractes

Tots els contractes que es tramiten a la UPC es fan públics a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat (perfil del contractant)  i al Registre Públic de Contractes. Les empreses introdueixen les seves ofertes per mitjà de la Plataforma Vortal.

 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

 

Publicacions Agregades

(es publiquen cada mes)

Tots els contractes amb licitació i els menors de 5.000 € (sense IVA) que es tramiten a la UPC es fan públics a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat (perfil del contractant). 

Registre Públic de Contractes


 

Tots els contractes majors de 5.000 € (iva inclòs) menors que tramitem a la UPC es fan públics al Registre Públic de Contractes

Portal de licitació per empreses (sobre digital)


 

Aquesta plataforma permet la interacció entre la UPC i els proveïdors, des de la publicació de l’anunci de licitació electrònic fins a l’adjudicació i formalització del contracte. 

Permet un millor control de terminis i l’accés electrònic als plecs de clàusules, projectes d’obres, plecs de prescripcions tècniques i altres documents contractuals. 

Gestiona la presentació d’ofertes en “sobre digital”, la celebració de les meses de contractació i aporta les eines de desencriptació de les ofertes. Realitza les comunicacions i notificacions electròniques pertinents al llarg de tot el procés de contractació pública.